Οι συνταγές των φαρμάκων αναγράφονται στο Φ.Β.Π., από τους ιατρούς των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. ή από ιδιώτες ιατρούς (δεν καλύπτεται η επίσκεψη σε ιδιώτη γιατρό από το ΠΑΠΕΛ) και αποστέλλονται για θεώρηση στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων, μέσα σε δύο κατ' ανώτατο όριο εργάσιμες ημέρες από την έκδοση τους, διαφορετικά δεν εκτελούνται.

  • Η συνταγή πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια το Ονοματεπώνυμο, το Τμήμα, τον Αριθμό Μητρώου του Φοιτητή, τη Γνωμάτευση της πάθησης, την Ημερομηνία, την Υπογραφή και τη Σφραγίδα του γιατρού.

  • Οι συνταγές εκτελούνται στα φαρμακεία χωρίς συμμετοχή του φοιτητή, η συνταγή υπογράφεται από τον φοιτητή με τη παραλαβή των φαρμάκων.

Κατόπιν αποστέλλεται στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων στη διεύθυνση   (Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 Ναύπλιο 21100) συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω δικαιολογητικών:

  • Το σχετικό απόκομμα του βιβλιαρίου όπου αναγράφονται τα φάρμακα
  • Την απόδειξη του φαρμακείου (απλή απόδειξη ταμειακής μηχανής και όχι τιμολόγιο)
  • Τα κουπόνια των φαρμάκων όπου συνήθως ο φαρμακοποιός τοποθετεί είτε στο σχετικό απόκομμα του βιβλιαρίου είτε στην απόδειξη πληρωμής
  • Την αίτηση (πατήστε εδώ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

WWW.UOP.GR

Κράτα το

Κράτα το

Αναζήτηση

Υλοποίηση : Ανδρέας Μαλής