Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άτοκου εκπαιδευτικού δανείου;

Οι φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών έχουν δικαίωμα να λάβουν άτοκο εκπαιδευτικό δάνειο από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας , με εγγύηση του ελληνικού δημόσιου. Για το σκοπό αυτό το ελληνικό δημόσιο μπορεί να συνάπτει προγραμματικές  συμβάσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  για τις δημόσιες προμήθειες.
Η αποπληρωμή του δανείου από τους φοιτητές  πραγματοποιείται τμηματικά  και σε κάθε περίπτωση, μετά την έναρξη της επαγγελματικής  απασχόλησης  τους ή της απόκτησης ατομικού εισοδήματος.

Οι προϋποθέσεις  για τη χορήγηση δανείου στους φοιτητές ,   συναρτώνται με τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις , καθώς και την κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση  του ιδίων  και της οικογένειας τους.
Η διαδικασία και ο τρόπος αποπληρωμής του δανείου καθορίζονται με κοινή απόφαση  των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας , Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων , που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης.
Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 43 του ν. 2413/1996( Α’124) για την χορήγηση φοιτητικών δανείων

 

JSN Mico is designed by JoomlaShine.com