Στεγαστικό Επίδομα Ακαδημαϊκού Έτους

2016-2017

«Σύμφωνα με το 6913/20-10-17 της Δ/νσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

Παρατείνετε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα 2016-2017 έως και την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017»

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η με αριθ. 140832/Ζ1/25-8-17 (Β΄ 2993) ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 θα υποβάλλονται από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2016-2017 (Πατήστε εδώ)

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2015-16 και πριν

Δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες των 4 πρώτων ετών, για τα τμήματα τετραετούς φοίτησης και των 5 πρώτων ετών, για τα τμήματα πενταετούς φοίτησης. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2/39647/0026/3082013 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους(πατήστε εδώ) δεν τίθεται προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος.

Αρχικά, οι παραπάνω φοιτητές/φοιτήτριες, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα στη διεύθυνση: https://merimna.uop.gr/stegastiko/login.php

Στη συνέχεια αφού εκτυπώσουν την αίτησή τους, να την αποστείλουν ή να την καταθέσουν μαζί με τα αναφερόμενα δικαιολογητικά (πατήστε εδώ) στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας.

Σε περίπτωση που η κατάθεση  των δικαιολογητικών δεν γίνει από τον ίδιο το δικαιούχο απαιτείται εξουσιοδότηση του δικαιούχου (πατήστε εδώ) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Δικαιολογητικά τα οποία δεν συνοδεύονται από εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης ή δεν είναι πλήρη δεν γίνονται δεκτά.

Εισηγήσεις-Συνημμένα, Ανακοινώσεις

Άρθρο 10 νόμου 3220/2004 σχετικά με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Υπεύθυνες δηλώσεις κατά περίπτωση

Δικαιούχος ο γονέας που υποβάλει Ε9

Δικαιούχος ο γονέας που δεν υποχρεούται στην υποβολή Ε9

Δικαιούχος ο γονέας που δεν υποχρεούται στην υποβολή Ε9 με εισοδήματα από προστατευόμενα μέλη

Δικαιούχος ο γονέας με εισοδήματα από προστατευόμενα μέλη

Δικαιούχος ο γονέας που δεν καλύπτεται από τις παραπάνω περιπτώσεις

Δικαιούχος ο ίδιος ο φοιτητής που υποβάλει Ε9

Δικαιούχος ο ίδιος ο φοιτητής που δεν υποχρεούται στην υποβολή Ε9

Κύπριοι φοιτητές ή φοιτητές με γονείς στο εξωτερικό

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

WWW.UOP.GR

Κράτα το

Κράτα το

Αναζήτηση

Υλοποίηση : Ανδρέας Μαλής