Γραφείο Συνηγόρου Φοιτητή για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 Ο Συνήγορος του Φοιτητή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. Ν. 4957 αρ. φυλ 141/21-06-2022 αρ. 130:

α) Διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και μεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επίλυσή τους…

β) Παρέχει ενημέρωση στο προσωπικό και τους φοιτητές του ιδρύματος για τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες και την αποστολή του Συνηγόρου του Φοιτητή.

γ) Σχεδιάζει και συντονίζει δράσεις εκπαίδευσης για τους φοιτητές και το προσωπικό του ιδρύματος, σε συνεργασία με άλλες μονάδες του ιδρύματος, καθώς και με εξωτερικούς φορείς, ιδίως με τον Συνήγορο του Πολίτη και τους Συνηγόρους Φοιτητών άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

δ) Συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας…

ε) Ενημερώνει και συνεργάζεται με τα όργανα διοίκησης του ιδρύματος, την Επιτροπή Δεοντολογίας, τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, τον Σύμβουλο Ακεραιότητας του ιδρύματος…

στ) Συντάσσει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στον Πρύτανη, το Συμβούλιο Διοίκησης και τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. για το έργο που επιτελέστηκε και την πορεία των υποθέσεων που χειρίστηκε.

Πού μπορώ να απευθυνθώ, αν χρειαστώ τη συγκεκριμένη υπηρεσία;

Συνήγορος του Φοιτητή  στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει οριστεί ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων Καθηγητής ου Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης κ. Κωνσταντίνος Μαυρέας.

https://synigoros.uop.gr/