Γραφείο Συνηγόρου Φοιτητή για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τι είναι ο Συνήγορος του Φοιτητή και ποιες οι αρμοδιότητές του; (Ν. υπ’ αριθμ 4009 αρ. φυλ 195/6-9-2011)

  • Ο Συνήγορος του Φοιτητή διαμεσολαβεί αποκλειστικά και μόνο μεταξύ φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος με σκοπό:
  • την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας
  • την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος
  • Ο Συνήγορος του Φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών
  • Ο Συνήγορος του Φοιτητή διερευνά υποθέσεις αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επίλυσή τους.
  • Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη.
  • Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργίας του ιδρύματος
  • Συντάσσει πόρισμα το οποίο το γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και το φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά και διαμεσολαβεί με πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος .


Ο Συνήγορος του Φοιτητή του ΠΑΠΕΛ μπορεί
:

  • με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.


Που μπορώ να δω τα πορίσματα και την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Συνηγόρου του φοιτητή του ΠΑΠΕΛ;

  • Τα πορίσματα του συνηγόρου του φοιτητή καθώς και έκθεση του με τα ετήσια πεπραγμένα δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος ΠΑΠΕΛ με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.2472/1997 (Α’50), όπως ισχύει.

Πού μπορώ να απευθυνθώ, αν χρειαστώ τη συγκεκριμένη υπηρεσία;

Συνήγορος του Φοιτητή  για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει οριστεί ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Φεφές Μιχαήλ

Τηλέφωνο: 2741.0.75632

email: mfefes@uop.gr